Ръководство за потребителя#

Настоящото ръководство има за цел да запознае и помогне на потребителите при работа със програмен продукт Dreem Enterprise. Информацията е представена така, че да отговори на най-често задаваните въпроси, които възникват в процеса на работа със системата. Информацията е структурирана в следните теми:

В темата Описания включва обобщаваща информация за работа с номенклатури, документи и процедури в системата.

В раздел Процедури се разглеждат различни казуси, процеси и въпроси, възникващи при практическото приложение на системата в организацията.

Ролята на третия раздел - Справки е да представи начина на работа с най–често използваните справки, за да се улесни работата на потребителите .

Съдържание