Нагоре

Разпределение на разходи за продажби#

Въведение#

Системата разполага с инструмент, чрез който лесно да разпределите допълнителни разходи, свързани с една или няколко продажби. Такива разходи могат да бъдат транспорт, опаковане, застраховка, монтаж и други. Тези разходи не са включени в себестойността на продуктите, както се случва при разпределнието на разходи по придобиване.

Правилно разпределените разходи по продажби намаляват постъпленията от една или няколко избрани продажби.

Препоръчително е за различните разходи, които ще разпределяте (напр. транспорт), да въведете отделни продукти при продажба, при придобиване и като общи разходи. Тоест трябва да имате като отделни продукти Транспорт (по придобиване), Транспорт (при продажба) и Транспорт (общи разходи).
Всички те трябва да бъдат от тип на продукта, настроен като услуга, със съответното осчетоводяване.

Tip

Предварително трябва да са въведени и валидирани в системата вътрешнофирмените документи за продажбата на продукт/и.

Методи на разпределение#

Нека направим разпределяне на транспортни разходи, при следната ситуация - продали сте стока, за чиято доставка сте поели ангажимент. Наели сте външна фирма за транспорта и разходът е за Ваша сметка.

При въвеждане на Документ за покупка с транспортната услуга е важно да изберете настроения за целта продукт.

В нашия пример това ще бъде Транспорт (по продажби), от тип на продукта Разходи за външни услуги, който може да се осчетоводява автоматично по с/ка 602.
Следва да въведете в системата Документа за покупка с транспорта. Попълвате нужните реквизити и се навигирате до меню Средства || Разпределение на разходи за продажба.

Tip

Опцията Разпределение на разходи за продажби е активна в Документ за покупка единствено, когато той е в състояние на редакция.

В така отворената форма Разпределение, заставайки на реда за нов запис, отваряте списък с продажби в колона Ред от сързан документ. Трябва да маркирате документа, върху която ще разпределите разходи.
Да намерите бързо и лесно точния документ зависи от зададените филтри в съответния списък.

Може да маркирате едновременно няколко продажби, когато разходът за разпределяне е общ за тях.

На следващата стъпка трябва да изберете за кои продукти ще разпределите транспортните разходи.
Системата ще добави на отделен ред всеки един от тях, предлагайки сума за разпределяне на база Продажна стойност.

Tip

Общата сума на разходите за разпределяне е винаги без ДДС.

След като потвърдите избора, системата разпределя разхода на избраната за това база.

Освен предложения по подразбиране метод, системата дава възможност за избор между още няколко:

 • Ръчно - При него системата “отключва” колона Сума за разпределяне и имате пълната свобода да разделите общата сума на разхода по продукти.

 • Количество по основна мярка - При този метод системата автоматично разпределя общата сума на разхода спрямо количествата в основна мерна единица.
  Което е нашия пример би изглеждало по следния начин:

 • Количество по допълнителна мярка - За да използвате този метод, трябва предварително да настроите допълнителни мерки на продуктите.
  В примера за всички продукти има добавена допълнителна мярка Кашон, съдържащ 10 броя шампоан. Ето как би изглеждало примерното разпределение на разходите:

 • Нето тегло - При този метод също е нужна предварителна настройка в панел Допълнителни във форма за редакция на продукта.
  При разпределението на транспорта системата дава информация с тези настройки в колона Основа за разпределение на единица и Мярка на основата.

 • Нето обем - Методът отново изисква предварителна настройка с нето обем за всеки продукт. Разпределението на разхода ще се извърши на база настроените обеми. Системата визуализира тези настройки в колони Основа за разпределение на единица и Мярка на основата.

 • Продажна цена - С този метод системата автоматично разпределя общата сума на разхода спрямо единичната цена на продуктите.

Справки за разпределение на разходите по продажби#

В системата имате възможност да проверите дали има разпределени разходи по продажба в няколко справки.
Първата от тях може да намерите в Други справки || Разходи по продажби. След като заредите справката, в списъка ще видите единствено продажби, върху които са разпределени разходи. Справката дава информация за количеството и цената на всички разходи.

Мениджмънт || Марж и рентабилност

За да заредите справката с информация за разпределените допълнителни разходи, във филтъра избирате специално предназначения за това Шаблон - По документи с информация за допълнителни разходи.

В справката ще получите цялостна информация за продажбите с цена на придобиване, продажна цена( вкл. коригиращи документи), допълнителни разходи и съответните марж и надценка.

Освен в посочените справки, информация за разпределени разходи може да видите и в панел Свързани документи:

 • В документа за продажба, към която има допълнителни разходи:

 • В документа за покупка, съдържащ разпределени разходи по продажба/и:

За сте сигурни, че желаните покупки са разпределени като разходи по продажби, може да следите колона Разпределено към продажби %. Тя се намира в списък Документи за покупка и ако не е видима, се извежда с десен бутон върху реда с имена на колони - Изглед на списък.

За да разпределим разходи по продажба, трябва документът с продажба на стоките да е приключен.
Документът за покупка, съдържащ разходите за разпределяне, трябва да е в състояние на редакция, докато разпределим разходите.
Върху един Документ за продажба може да разпределим един или няколко разхода.
Може да разпределим един разход както върху една, така и върху няколко Документа за продажба.