Нагоре

Приходи за бъдещи и минали периоди#

Въведение и настройки#

Документите за продажба участват в генериране на приходите в системата. Затова отработваме случаите с приходи за бъдещи и минали периоди, използвайки схема за отразяването им още със създаването на документа. Ако все още се запознавате със системата, разгледайте стъпка по стъпка принципа за работа с продажби в Как да създадем Документ за продажба.

За да използвате възможността, която системата дава, за отразяване на приходи за бъдещи и минали периоди, са необходими няколко предварителни настройки. В меню Администрация || Настройки трябва да имате посочени и счетоводни сметки, и типове счетоводни документи, в които системата да създаде счетоводните записвания. Ако тази настройка липсва, в редовете на документите/фактурите за продажба ще бъдат заключени колоните Начална дата на прихода, Крайна дата на прихода и Период на прихода.

Tip

При работа с документи за минали или бъдещи периоди е задължително настройките на Работни периоди в Администрация да бъдат съобразени. При липсващ разрешителен период, системата не позволява приключване на документи или редактиране на дати.

В документа за продажба ще имате избор как да се раздели прихода - Месечен, Месечен с равни суми, Годишен и Годишен с равни суми.
При месечното разделяне системата ще създаде по един документ за всеки от участващите месеци, като сумата в него ще е съобразена или с броя календарни дни(Месечен), или ще е еднаква за всеки от месеците (Месечен с развни суми). При отнасянето на прихода на годишна база, ще имаме по един документ за всяка от участващите години. И тук сумите могат да бъдат съобразени с броя участващи дни (Годишен) или да се използва еднаква сума за всяка година (Годишен с равни суми).

Отразяване на приходите за бъдещи и минали периоди#

Ще разгледаме с пример създаване на документ за продажба и генериране на фактура за ежемесечна абонаментна услуга. Документът ще бъде от дата 01.12.2023 г. за срок от 6 месеца.
В новосъздадения документ обзавеждате нужните реквизити. На реда с продукт Абонамента услуга, в колони Начална дата на прихода и Крайна дата на прихода,записвате съответните дати, които обхващат периода, за който се отнася приходът - 01.12.2023 г.-31.05.2024 г. Приходът е за шест месеца, затова в Период на прихода избирате тип Месечен с равни суми.
Ако колоните не са видими, могат да бъдат изведени от Изглед на списък, който се достъпва с десен бутон на мишката върху реда с имена на колоните.

Приключвате документа за продажба, като задължително генерирате фактура със счетоводно записване:

Така системата създава едновременно следните счетоводни записвания, свързани с фактурата:

  1. Основният счетоводен документ ФПрод е с отчетна дата 01.12.2023 г. Той включва начислението на прихода за текущата година със сумата за месец декември по Кт на настроената за това сметка. Остатъкът от общата фактурирана сума е начислен по Кт на с/ка 704, която настроихме в Сметка приходи за бъдещи периоди.

  1. Скачени счетоводни документи - МО, в които месечната сума за абонамент се начислява като текущ приход от продажби:

31.01.2024г.
Дт 704 - 416.67 лв.
Кт 703 - 416.67 лв.

Броят на генерираните МО отговаря на броя оставащи месеци в приходи за бъдещи периоди. Така е, защото избрахме типът на разхода да е на месечна база. Всеки МО е с дата последен ден от месеца, за който се отнася.

Tip

Ако по някаква причина се налага създаване на документ в текущия данъчен период, приходът от който се отнася за минал такъв, отново може да използвате гореописаната схема.

За да въведете приходи за минал или бъдещ период, е нужно:

  • Настройка на съответните счетоводни сметки и типове документи в Администрация || Настройки || Група: Счетоводни настройки

  • Разрешенителни настройки в Работни периоди за минал/бъдещ такъв

  • Избор на Начална дата на прихода, Крайна дата на прихода и Период на прихода в документа (фактурата) за продажба

  • Генериране на счетоводно записване към фактурата за продажба