Нагоре

1.1.2. Продукти#

В номенклатура Продукти се включват всички стоки, продукти, материали, услуги и други артикули, с които работите. Нов продукт се създава по следния начин:

 1. В меню Номенклатури >> Продукти и материали с натискане десен бутон на мишката върху списъка с продукти и избирате Нов продукт.

 2. Отваря се форма Продукт/материал, където въвеждате следните данни:

  Форма продукт

  • Код – попълвате кода на продукта;

  • Наименование – попълвате името на продукта;

  • Тип – избирате от какъв тип е продуктът – стока, материал или услуга;

  • Склад – избирате склад, който ще се появява по подразбиране при избор на този продукт;

  • Мярка – от списъка избирате основната мярка на продукта;

  • Счетоводно отчитане по признаци – поставяте отметка, ако искате да използвате този продукт и в счетоводството като признак;

  • Счетоводно отчитане по количество – поставяте отметка;

  • Категория – от бутона с трите точки избирате всички категории, към които принадлежи продуктът. Категории на продукти можете да създавате от Номенклатури >> Категории продукти.

  • Празното поле – можете да пишете коментар, допълнителни характеристики и т.н;

 3. Избирате Запис и изход