Нагоре

3.3.2. Справка „Салда и обороти на контрагенти”#

Справката Салда и обороти на контрагенти в счетоводната система показва оборотите на всеки контрагент по сметките за доставчици и клиенти (401 и 411). Целта и е да получите счетоводна информация за вземанията и задълженият по контрагенти за определен период.

Справката се намира в Счетоводство >> Салда и обороти на контрагенти. Задължително във филтъра и трябва освен периода да се посочи и сметка. Избирате 401, ако искате да направите справка за задълженията ви към доставчиците и 411, ако искате да проверите колко ви дължи всеки от клиентите ви. Можете в поле Признак да изберете точно определен контрагент, за който искате да направите справка и да сложите отметка в Само с крайни салда, за да останат в справката само тези контрагенти, които в края на периода все още имат неплатени фактури.