Нагоре

3.2.10. Справка „Продажби/Плащания”#

Справка Продажби/Плащания показва всички проформи фактури и фактури и свързаните с тях документи за плащания през определен период от време. Чрез тази справка най – лесно и бързо може да се провери връзката между документите проформа – фактура – документ за плащане и да се проверят кои документи са неплатени.

Справката се намира в модул Справки >> Продажби/Плащания.

Във филтъра на справката задължително трябва да изберете:

  • От дата/ до дата - периода, за който искате да проверите задълженията

  • Тип на справката – трябва да изберете за всички продажби ли искате да направите справката или само върху тези, които са вече платени или все още неплатени

  • Визуализация – изберете По вътрешнофирмени док., ако искате справката да е само по документи от търговската система, и По данъчни док, ако искате да направите справка по фактурите.