Нагоре

2.3.2. Въвеждане на курсови разлики#

В системата има вграден алгоритъм, който изчислява автоматично курсовите разлики при плащане.

В следващият пример ще разгледаме всички възможни варианти:

Имате банкова сметка в лева с наличност от 10’000 лв.

Имате банкова сметка в EUR с наличност 200 EUR

Имате задължение към Доставчик 1 по фактура номер 1 на стойност 800 EUR възникнало по курс 1.95583.

Имате задължение към „Доставчик 2” по фактура номер 2 на стойност 700 USD възникнало по курс 1.35.

Решавате от левовата сметка да прехвърлите пари в сметката в EUR, за да платите задължението в евро, и пак от левовата сметка ще изплатите задължението в USD. След като наредите плащанията, от банката получавате банковите извлечения съдържащи информация за направените плащания и трябва да ги отразите в системата. Първата операция по прехвърляне на средства между левовата и валутната ни сметка е отразена и в двете банкови извлечения – това на валутната сметка и това на левовата. За да закупите 600 EUR , банката ви е дръпнала от левовата сметка 1’176 лв. Извлечението в лева го отразявате в системата с основание Прехвърляне на средства банка - банка. Осчетоводяването, което ще се генерира от системата е следното:

500 1’176 лв. (Транзитна сметка)

503 1’176 лв. Банка лв.

При въвеждане на извлечението от валутната банка ние ще въведем 2 реда. Първият ще е с основание Прехвърляне на средства банка - банка и ще е за 600 EUR по курс 1.95583, на стойност 1’173.50 лв. Вторият ред в банковото извлечение ще бъде с основание Отрицателна курсова разлика и ще бъде на стойност 2.50 лв. Осчетоводяването, което ще се генерира от системата е следното:

504 1’173.50 лв. (600 EUR) Валутна банка

500 1’173.50 лв. (Транзитна сметка)

500 2.50 лв. (Транзитна сметка)

629 2.50 лв. Загуби от финансови операции

След тези операции във валутната банка имате общо 800 EUR на курс 1.95583. При плащане на задължението във EUR няма да имате курсова разлика, защото и то е възникнало на същия курс. Но при плащане на задължението в USD ще възникне разлика, поради факта че то е възникнало на курс 1.35 , а банка ви е дръпнала от сметката 966 лв. При въвеждане на плащането в банката системата автоматично ще сметка курсовата разлика от 21 лв. Осчетоводяването, което ще се генерира от системата е следното:

504 966 лв. (700 USD) Валутна банка

401 945 лв. (700 USD) Доставчик 2

629 21 лв. Загуби от финансови операции

Ако разбира се курса на USD е паднал и банка ви взема по малко пари например 910 лв., то системата ще отчете положителна курсова разлика и осчетоводяването ще има 2 статии:

504 945 лв. (700 USD) Валутна банка

401 945 лв. (700 USD) Доставчик 2

504 35 лв. Валутна банка

729 35 лв. Приходи от валутни операции