Нагоре

3.4.1. Справка „Доставни цени по продукти и материали”#

Целта на тази справка е да показва цените, на които сте закупили стоки и материали по съответния документ за определен период от време. Можете да филтрирате по продукти и контрагенти. Използва се най – често, за да проверите на какви цени сте доставяли материали от различните контрагенти или каква е последната доставна цена на даден материал.

Тази справка се намира в Мениджмънт >> Доставни цени по продукти/ материали. След отварянето на справката, се появява следния прозорец, в който можем да филтрираме данните по:

В него попълвате:

В секция Общи:

 • От дата и До дата – периода, за който искате да направите справката.

 • Визуализация – избирате по продукти или по контрагенти, в зависимост от начина, по който искате да ви се представят данните. Ако искате данните да се обединяват по продукти избирате първата опция, и обратното – ако ни интересува различните контрагенти на какви цени са доставяли продукти, избирате по контрагенти.

В секция Продукт/материал/услуга – попълват се полетата, ако искате да проверим за точно определен/и продукт/и, категория или тип.

 • Продукт – от бутона с трите точки отваряте нова форма със списък на продуктите. В поле Име пишете името на продукта или част от него. Избирате го и натискате бутон Избор. Ако сте сигурни в наименованието на материала, можете и директно в поле Продукт.

 • Категория – по аналогичен начин на продукта чрез бутон избирате категория.

 • Тип – избира се от падащия списък.

Не е необходимо и трите полета да са попълнени. Ако искате да видите информация за точно определен артикул, избирате само него и не попълвате категория и тип. Аналогично и ако търсите данни само за определена категория или тип.

В секция Контрагент – полетата в тази секция се попълват, ако искате да получите информация за точно определен контрагент.

 • Контрагент – от бутона с трите точки отваряте нова форма със списък на контрагентите. В поле Име пишете името на контрагента или част от него. Избираме го и натискате бутон Избор. Ако сме сигурни в наименованието на контрагента, можем и директно в поле Контрагент.

 • Категория – по аналогичен начин на контрагента чрез бутон избирате категория.

 • Тип – избира се от падащия списък.

Избираме ОК и стартираме справката.

От справката може да се види:

 • Продукт/материал – наименованието на продукта

 • Контрагент – от кой контрагент е закупен

 • Дост. цена – доставната цена на продукта от съответния контрагент и документ

 • Ед. цена - различава се от доставна цена, ако имате допълнителни разходи

 • Последен документ – типа, номера и датата на последният документ, с който сте доставили този продукт от този контрагент

 • От Съдържание, в лявата вертикална лента, може лесно да се навигира между продуктите и контрагентите. Когато кликнете с мишката върху даден продукт или контрагент, ще се покажат данните за него.