Нагоре

2.2.4. Работа с аванси#

В програмата съществува продукт Аванс. Този продукт е със стойност 1.00 лв с ДДС. Продуктът има специфични настройки, затова не трябва да се трие.

Схемата при издаване на фактура за аванс е идентична с издаване на обикновена фактура с разликата, че използвате този продукт.

Процесът е следният:

 1. Когато получите аванс от даден клиент, пускате документ за продажба, в който попълвате:

 • Контрагент - попълвате името на клиента (ръчно или го избирате от списък чрез натискане на бутон ).

 • Дата – датата, на която са ви платили аванса

 • В редовете на документа попълвате:

 • Продукт/материал - избирате продукт Аванс.

 • Количество - попълвате сумата на аванса с ДДС.

 • Мярка - оставяте брой.

 • Цена - оставяте я да е 0,8333.

 • Партида - желателно е авансите да се водят с партиди, в противен случай системата ги обединява

Рамтек Трейдинг ЕООД са ни платили 900 лв с ДДС аванс за тухли, които ще купуват, но не знаят все още какъв вид. Трябва да се издаде фактура от аванса и по – късно той да бъде приспаднат от сумата, която ще дължат по издадената фактура.

 1. Приключвате документа като натискате бутон .

В следния прозорец избирате:

 • Не слагате отметка за Генериране на складови документи, ако освен аванса нямате да фактурирате и стоки и материали (но и да сложим, такъв няма да се генерира).

 • Слагаме отметка в Документ за плащане, ако плащането е по каса и посочвате сумата.

 • Поставяте отметка за Генериране на Фактура, Счетоводно записване, „Плащане през каса за сума от (ако плащането е през каса) и на Приключване.

 • Не поставяте отметка за Генериране на гаранц. карта.

 • Ако искате да разпечатаме или да прегледате генерираните документи поставяте съответно отметки на Печат и Преглед.

При тази схема системата разбира, че това е аванс и няма продадена стока.

 1. Неусвоените аванси, с които разполагате, можете да видите от справка Аванси по контрагенти (в модул Справки).

В колона Продажба показва сумата на аванса фигурираща в документа за продажба, а във колона Фактури сумата на аванса, ако сте издали фактура по него.

От тази справка виждате, че фирма Ремтек Трейдинг ЕООД са ви платили аванс за 750лв (900 лв с ДДС), който сте отбелязали в системата с документ за продажба и фактура.

 1. При последвала Продажба на стока, в документ за продажба избирате същият контрагент и попълвате продуктите и материалите по поръчката. За да приспаднете аванса избирате бутон Неусвоени аванси на контрагент от лентата с инструменти най – отгоре на формата (или от меню Средства). Появява се следната форма:

В секция Неусвоени аванси са всички аванси, които е платил контрагента и са все още неусвоени като се разделят по партида, а в Хронология аванси се пази информация за всички аванси, които е плащал клиента. Избирате запис от неусвоените аванси и натискате бутон ОК.

 • Ако сумата на авансът е по – голяма от сумата в документа, системата автоматично променя в сумата на аванса като тази на продажбата, като отделен ред със знак (-). По този начин стойността на документа става (0,00).

 • Можете да изберете няколко аванса по един и същи документ.

 • При избор на аванс в поле Количество можете да промените сумата на аванса, ако искате да приспаднете само част от него. Другата част от аванса ще остане по сметката на клиента и можем да я приспаднете от някоя друга продажба.