Нагоре

3.2.3. Справка “Оборотна ведомост на складове”#

Справката Оборотна ведомост на складове се използва, за да получите подробна информация за наличността на някои или всички складове за определен период от време. Справката е подобна на Наличност на склад, но за разлика от нея тази не показва наличността към текущата дата, а оборотите за посочения във филтъра интервал от време и салдата преди и след това.

Тази справка се намира в Справки >> Оборотна ведомост на складове. Във филтъра на справката можете да посочите:

  • От дата и До дата – посочвате периода, за който искате да видите данни

  • Склад – можете да изберете един или няколко склада, в зависимост от информацията, която искате да получите. Ако го оставите празно, справката ще покаже данни за всички складове.

  • Мярка – оставяте го празно, освен ако не искате да видите продукти само с тази мярка

  • Валута – оставяте я на BGN

  • Тип на справката – ако посочите Всички ще покажат всички продукти, ако изберете Само с обороти, в справката ще присъстват само продукти, които имат обороти през периода, независимо дали имат крайно салдо и ако филтрирате по Само с крайни салда, данните в справката ще са само за продукти, които имат салдо към края на посочения период.

  • Групиране – задължително трябва да групирате информацията в справка по някоя от предварително дефинираните групи.

  • Шаблон – от шаблона, който ще приложите, зависи колко подробна информация ще получите. В Основен можете да видите салдата на продуктите в началото и в края на периода и приходите и разходите за периода. В Детайлна е добавена и информация за бракуваните и намерени количества за тези продукти. В Ценова листа показва само количествата в началото и края на периода, а в крайното салдо цени по основната ценова листа както и търговските отстъпки. В Само с крайно салдо се визуализира информация само за салдата в края на периода. В Стойност по групи и Стойност по складове се представя само общите стойности за всяка една от групите или съответно складовете.

  • Продукт/материал/услуга – в тази секция можете да изберете само един или няколко продукта, за които искате да получите информация или само за дадена категория или тип продукти.