Нагоре

1.6.1. Създаване на ДМА#

Системата поддържа функционалност, която подпомага ефективното управление на дълготрайните активи на фирмата. В системата можете да заведете всички дълготрайни активи, да осчетоводявате автоматично амортизациите им и да генерирате данъчен и счетоводен амортизационен план.

Преди да започнете работа с въвеждането им, трябва да въведете групите ДА, с които ще работите от Номенклатури >> Референтни номенклатури >> Дълготрайни активи >> Групи ДА. Добра практика е да ги настроите според сметките в сметкоплана ви. По същия начин трябва да настроите и типовете продукти в Номенклатури >> Референтни номенклатури >> Търговска система >> Типове продукти и да настроите автоматичния осчетоводител да работи коректно с тях.

Процедурата на заприхождаване на дълготраен актив е следната:

 1. Създавате нов документ за закупуване на дълготраен актив (документ за покупка).

 2. Попълвате заглавната част на документа с данните от фактурата, която са ви издали.

 3. В редовете на документа в колона Продукт/материал избирате бутона с трите точки и след натискане десен бутон, избирате нов продукт. Попълвате името, съответния тип и го записвате.

Ще разгледаме пример, в който сме закупили автомобил Пежо партнер, което трябва да заведем като дълготраен актив. Искаме да започнем да го амортизираме от 1.3.2010. Закупили сме го на стойност 19 243 и ще се амортизира 3 години по линейния метод.

 1. Маркирате новосъздадения материал, натискате десен бутон и избирате Редакция на ДА.

 2. Отваря се нова форма на дълготрайния актив, в която трябва да попълните следните полета:

  В секция Общи:

  • Код и Име – попълват се автоматично като се копират от тези на материала. Ако искате можете ръчно да ги коригирате.

  • Група - избирате от падащия списък съответната категория, която предварително сте въвели

  • Дата на въвеждане и Датата на придобиване – попълват се с датата на въвеждане на актива (Датата на фактурата)

  • Стойност на придобиване – попълва се стойността на ДА (Амортизируема стойност)

  Секция Реквизити

  Реквизитите в група Основни се отнасят за отписването на актива и не са задължителни.

  • Дата на извеждане – попълва се само в случай, че след време продадете актива или той се амортизира напълно

  • Макс. процент – попълва се, ако искате да окажете минималния амортизационен праг, под който амортизацията на актива спира и го извеждате от употреба

  • Активът остава с балансова стойност - поставя се отметка, ако в секция Допълнителни сте посочили балансова стойност на актива. След като се достигне, амортизацията спира и активът се извежда от употреба.

  • Амортизира актива при оставащ процент – поставя се отметка, ако сте попълнили Макс. процент и искате да работите с този процент

  История на актива се попълва, ако въвеждате активи, които са закупени преди време и амортизацията им трябва да се продължи. Например активите, които прехвърляте от предишни програми.

  • Натупана амортизация (дап/сап) - въвеждате признатата амортизация към дадена година (1.1.2008 например).

  • Крайна дата на предишна амортизация - въвеждате последния ден, до който е протичала амортизацията

  В Данъчно признати амортизации попълвате:

  • Отчетната стойност – стойността, по която даден дълготраен материален актив се записва в счетоводните сметки и/или в инвентарната книга на предприятието при неговото придобиване или преоценяване. Тя може да бъде цена на придобиване, себестойност, справедлива цена или преоценена стойност. Задължително се попълва.

  • Остатъчна стойност – нетната сума, която предприятието очаква да получи от един дълготраен материален актив в края на неговия полезен живот, намалена с предполагаемите разходи за ликвидацията.

  • Начало начисление – първия ден от месеца, следващ месеца на въвеждане на актива. Задължително се попълва.

  Аналогично в Счетоводно признати амортизации се попълват съответните полета.

  Секция Списъци

  Задължително трябва да се попълни Данъчни амортизационни норми и Счетоводни амортизационни норми, за да се дефинира срока на амортизация и амортизационната норма на съответния актив.

  За да попълните тази секция, натиснете бутон . Появява се форма Генерация. В нея се попълва:

  • М-д на аморт – избита се метода, по който се амортизират активите;

  • Период на експл. – попълвате предполагаемият срок (в месеци) за практическо използване на актива

  • Аморт норма – съотношение между амортизационната сума, приета за сто, и полезния срок за ползване на актива в брой години.

  *попълва се или периода или нормата!

  Секции Консервации и Подобрения

  Попълват се, ако сте правили някакви подобрения на актива или ако временно сте спрели да го използвате поради определени причини.

  Секции Данъчен амортизационен план и Счетоводен амортизационен план

  Попълват се автоматично, след като се попълни амортизационния период и норма.