Нагоре

3.2.11. Справка „Салда и обороти на контрагенти”#

Справка Салда и обороти на контрагенти показва оборотите по документи за покупка, продажба и плащания, реализирани от контрагентите за определен период от време. Можете да я отворите от Справки >> Салда и обороти на контрагенти.

Във филтъра на справката в секция Основни можете да посочите:

  • Критерии на справката – посочвате периода, за който искате да получите информация

  • Визуализация – избирате Всички, ако искате да направите справка за всички клиенти, Без крайни салда – за да се визуализират само тези клиенти, към които нямате задължения или взимания към края на периода и Само с крайни салда – за да филтрирате само тези, които имат неплатени фактури.

  • Тип на справката – избирате По вътрешнофирмени док., ако искате справката да е само по документи от търговската система, и По данъчни док, ако искате да направите справка по фактурите.

  • Групировка – от избора на групировка зависи колко подробна ще е справката. Ако изберете По контрагенти колоните в справката можете да видите Взиманията и задълженията по контрагенти в началото и в края на периода, общата стойност на всички документи за покупка и продажба и плащанията, извършени през периода. В По контрагенти (подробна) е представена малко по – подробна информация за плащанията през периода – каква сума е по покупки, каква е по продажби и каква част от плащанията не са свързани към други документи. В По дилър е добавена колона Събираемост в %, а в Общо по дилър показва общата сума на всички контрагенти.

В секция Контрагент можете да изберете само един, няколко или някоя категория контрагенти.

Ако искате да получите информация точно от кои документи има обороти определен контрагент, можем да изберете изглед Списък с данни на справката и да кликнем два пъти върху избрания контрагент.