Нагоре

3.3.5. Справка „Дневник на покупките”#

Справка Дневник на покупките е стандартна счетоводна справка, която дава информация за всички фактури за покупки, направени за избрания период – за номера и датата на документа, контрагента, данъчната основа и данъка. Предварително е настроено в системата при осчетоводяването на фактура за покупка, автоматично да се създава съответния запис в Дневника на покупките. Тази справка главно се използва, за да получите бързо синтезирана информация за направените покупки през месеца, за общата им стойност и дължимия данък.

Справката се намира в Счетоводство >> Дневник на покупки.