Нагоре

2.2.5. Създаване на валутни фактури за покупка и продажба#

При внос, износ или други сделки с чуждестранни лица, се налага да се издават документи, които пораждат вземания или задължения във валута. За да се посочи, че сделката е във валута, тя трябва да се укаже при въвеждането на документа (покупка, продажба). Избора на валута в която да бъде вземането или задължението става на в секция Допълнителни на документа. Освен валутата се посочва и курса на който възниква задължението.

Валутите избрани в редовете нямат нищо общо с валутата, в която е указано вземането или задължението.

Например: Продавате продукти от група А и група B, съответно по техните ценови листи в EUR и USD. Контрагентът ви е чуждестранно лице от Швейцария и е уговорено валутата на сделката да е CHF. В този случай, на втория панел на продажбата, за валута в която ще се породи вземането избирате CHF и курс BGN/CHF.

При осчетоводяването на валутни документи, вземането или задължението ще се отрази като валутна и левова стойност едновременно, по указания курс, а закупените или продадени стоки и услуги, съдържащи се в документа, ще се осчетоводят само със техните количествени и левови стойности.

Ако искате да разпечатате документа, трябва да изберете подходящ шаблон с изглед за валутна фактура от бутон Печат >> Настройки >> Бланка.