Нагоре

1.6.2. Продажба на ДМА#

В случай че продадете дълготраен актив трябва да извършите следните действия:

  1. Правите продажба, с която продавате актива

  2. От Номенклатури >> Дълготрайни активи избирате актива и го отваряте, за да го редактирате. В секция Реквизити попълвате:

    • Дата на извеждане – първия ден от месеца, следващ месеца на продажбата

    • Активът остава с балансова ст-ст – избираме Да

    • Обстоятелства за счетоводно отписване – можете да попълните причините, поради които е изписан актива.

Налага се да продадем автомобила, който сме закупили три месеца по - късно. Отписваме го на 31.5.2010 като актива остава с балансова стойност.