Нагоре

1.2.4. Създаване на фактура с няколко разходни документа#

В случай че имате фактура за покупка или продажба, в която някои от продуктите са за един склад, а други за друг, трябва да издадете няколко разходни документи – по един за всеки склад, в който ще влизат материалите. Това можете да осъществите като:

  1. Създадете документ за покупка/ продажба и го попълните.

  2. Приключите документа като поставяте отметка в поле Генериране на Складови документи. Попълвате датата, избирате склада и не маркирате поле Приключване.

  3. Отваряте складовия документ и изтривате от него всички материали, които не трябва да влизат в този склад. Приключвате документа.

  4. Повтаряте точки 2 и 3 докато издадете документ за всеки склад, в който трябва да влязат материалите. Във всеки следващ разходен документ влизат само тези продукти, които не са заприходени в склад т.е. последния складов документ можете да не го пускате в редакция, а направо да го приключите.

Tip

В случая на картинката сме закупили 40 бр - Цимент бял 25кг. Девня и 80 бр. - Цимент бял 50 кг. Девня и получаваме фактура за тях. Искаме да заприходим обаче 20 бр от Цимент бял 25кг. Девня и 50 бр от Цимент бял 50 кг. Девня в склад Варна, а останалите в склад Бургас. От формата за създаване на свързани документи избираме да генерираме складов документ като не поставяме отметка да се приключи. Отваряме документа, който е в редакция и променяме количеството съответно на 20 и 50 бройки и го приключваме. От същата форма за създаване на документи генерираме втори разходен документ, но този път избираме складът да е Бургас. Този път поставяме отметка да се приключи документа. Във втория складов документ влизат останалите незаприходени съответно 20 и 30 бройки цимент.