Нагоре

3.4.3. Справка „Марж и рентабилност на приходите от продажби”#

В тази справка се сравняват покупните и продажните цени на продадените продукти през посочения период. Справката работи с вътрешно – фирмени документи. Целта и е да се направи анализ печалбата от направените продажби като се следят определени показатели (Марж сума, Марж % и КРПП). Най – често тази справка се използва, за да се провери след като приключване на продажба дали продуктите не са продадени на цена, по – ниска от покупната или с много малка печалба.

Тази справка се намира в Мениджмънт >> Марж и рентабилност на приходите от продажби. Във филтъра на справката задължително трябва да се посочи:

 • От дата и До дата – периода, за който ще генерирате справка

 • Тип на справката – избирате обикновено Само със загуба, за да проверите дали не сте продали продукти на цена по – ниска от доставната.

 • Неиздължени количества – продадени, но неизписани количества

 • Визуализация (Групировка) – избирате признака, по който искате да групирате записите в справката – документи, продукти или контрагенти

Справката съдържа следните полета:

 • Документ, Контрагент, Продукт/материал – зависи каква групировка сте избрали за справката; показва документа за продажба, съответната номенклатура и клиента, на който сте я продали

 • Прод. кол. – количеството от този продукт, което сте продали с този документ

 • Неизд. кол. – показва дали има останало количество, което не сте изписали със складов документ, свързан с тази продажба

 • Цена на придобиване – средна доставна цена на продукта към датата на продажбата

 • Продажна цена с ДИ/КИ – цената, на която сте продали продукта в тази продажба (ако има ДИ или КИ към тази продажба се взима последната цена)

 • Ст–ст по цена на придобиване – подаденото количество умножено по цената на придобиване

 • Продажна ст– ст без ДДС – продаденото количество умножено по продажната цена

 • Марж сума – разликата между продажната ст-ст и цената на придобиване

 • Марж % - отношението между Марж сума и ст-ст по цена на придобиване

 • *КРПП % - Коефициент на рентабилност на приходите от продажба (Марж на печалбата) - отношението между Марж сума и продажна ст-ст без ДДС