Нагоре

3.3.7. Справка „Картон на стока/МЗ”#

Справка Картон на стока/МЗ се използва за проследяване на движенията на даден продукт в счетоводството. Можете да получите подробна информация за доставените количества, датите и цените, на които е заприходен и аналогично за продадените количества и цените на които е изписан.

Тази справка се намира в Счетоводство >> Картон на стока/МЗ. Във филтъра на справката трябва задължително да се посочите сметка. Избирате 302, ако продуктът е материал и 304, ако продуктът е стока. В признак задължително трябва да изберете и продукта, за който искате да направите справката.