Нагоре

2.1.1. Работа с няколко мерни единици на един продукт#

Често се налага за един и същи продукт да се използват няколко мерни единици. Например купува се на едро, а се продава на дребно. В системата е разработена функционалност, която към номенклатурата на един продукт да се изберат повече от една мерни единици. При покупка или продажба се посочва желаната мерна единици, след което системата автоматично си ги преобразува в основната и по този начин ги изписва от склада.

За да се използва тази функционалност трябва първо да се създадат различни мерни единици, да се посочат като допълнителни мерни единици в номенклатурата на продукта и да се определят зависимостите между тях.

  1. От Номенклатури >> Референтни номенклатури >> Мерки създайте желаните мерни единици (ако вече ги няма създадени) и запишете промените.

  1. От Номенклатури >> Продукти и материали изберете продукта, на който искате да дефинирате допълнителни мерни единици и го отворете. В секция Основни при създаването на номенклатурата сте избрали Мярка. Това е основната мярка на продукта.

За да дефинирате допълнителни мерни единици и да определите връзките между тях трябва от секция Списъци >> Фасети на мерки от падащия списък в поле За 1 да изберете новите мерки. В поле Коефициент трябва да посочите отношението между новите мерни единици и основната.

Например основната мярка на Винт за дърво 3*20 мм. Продавате го обаче и кутии от по сто бройки. В колона Коефициент трябва да се посочи 100. След като продадете две кутии например, автоматично от склада ще се изпишат 200 бройки.

В следващия пример ще зададем втора мерна единица – кутия на Винт за дърво 3*20 мм. Една кутия от тези винтове съдържа 100 бройки.

Можете да посочвате и повече от няколко мерни единици и да ги използвате във всички документи. Системата автоматично ще ги преобразува в основната. Всички документи разполагат с колони Мярка, Основна мярка, Отношение на мерки и Количество в основна мярка, откъдето лесно можете да избирате различните мерни единици и да виждате отношенията в изписваните и наличните количества.

В случая продаваме 5 кутии винтове. Въпреки това от склада ще се изпишат 500 бройки.