Нагоре

3.2.9. Справка „Реализация”#

Тази справка сравнява количествата и стойностите на продукти за определен период от време по документи, свързани с една продажба – складови документи, документ за продажба и фактура. Чрез тази справка лесно може да се провери дали всичко от дадена продажба е фактурирано и изписано от склада, дали има материали, които са занесени на даден клиент, но не са фактурирани и т.н.

Справка се намира в Справки >> Реализация. Можете да филтрирате справката по стандартни реквизити като особеното е в Тип на справката и Категория на справката. Ако изберете типа на справката да е само за усвоени количества, в справката ще присъстват само продуктите, които нямат остатъчна наличност т.е. всичко продадено е изписано/фактурирано. Ако изберете – неусвоени, съответно ще се визуализират само продуктите, които имат остатъчни количества. За да проверите какво още имате да изписвате/фактурирате от продадените материали за периода, трябва да изберете – неусвоени.

От избора на категория на справката зависи количествата по кои документи ще се сравняват – Документ за продажба с Фактура, Фактура с Документ за продажба или Документ за продажба със складов документ. В първите два случая сравнявате продадените с фактурираните количества, а в третия – продадените с изписаните от склада.

В секции Продукт/материал/услуга и Контрагент можете да изберете точно определен продукт или контрагент или няколко.

Когато стартирате справката можете да видите:

  • Прод. кол – количеството от документа за продажба

  • Прод. стойност с ДДС – стойността на продукта в продажбата (по продажни цени)

  • Усвоено кол. по фактури – фактурираното количество (от фактурата)

  • Издължено кол. – изписано количество от склада

  • Ст-ст на усвоеното кол. с ДДС – стойността по фактурата (по продажни цени)

  • Остатъчно кол. – количеството, което не е изписано от склада (със складовия документ) или което не е фактурирано (със фактурата)

  • Ст-ст на остатъка с ДДС – стойността на остатъчното количество (по продажни цени)

  • Стойност по складови цени – стойността на продукта по среднопретеглена цена