Нагоре

1.7.1. Настройки#

За да започнете работа с ТРЗ модула, трябва да се направят някои предварителни настройки. Тези настройки се правят в Номенклатури >> Референтни номенклатури >> ТРЗ. Тук трябва задължително да се попълни:

 • Национална класификация на икономическите дейности – попълва се кода и наименованието на основната дейност, с която се занимава предприятието. Ако има самоосигуряващи се лица, ред „Самооосигуряващ се” се оставя. Попълва се задължително и процент трудова злополука, като за самоосигуряващи се трябва да е 0.

 • Национална класификация на професиите и длъжностите – попълват се всички длъжности и професии, на които са назначени служителите във фирмата като се попълва и класът и кодът на съответните длъжности.

 • Категории труд – категориите труд са предварително въведени и е добре да се оставят по този начин. За улеснение може да се смени категорията по подразбиране – в зависимост от коя категория са по – голямата част от служителите.

 • Минимална работна заплата – всяка година трябва да се попълва минималната работна заплата, за да имаме коректно въведени данни.

 • Процент прослужено време – посочва се какъв е процента, с който се увеличава заплатата в зависимост от годините трудов стаж на служителя

 • Минимален осигурителен праг – всяка година трябва да се въвежда минималния осигурителен праг за всяка една от длъжностите, заемани във фирмата, тъй като участват в някои от формулите при изчисляване на заплатите на служителите. Задължително попълвате и минимален осигурителен праг за самоосигуряващи се, ако има такива служители като за номер на ред задължително оставяме да е 9999 за тях, тъй като това е системен номер.

 • ДОД – поставя се отметка в поле Месечен, за да начисляваме ДОД всеки месец и процента, който се начислява за съответната година.

 • Кодове за вид плащане – предварително са вкарани в системата. Ако е необходимо да се добави нов се попълва кода и наименованието му и се активира.

 • Вид осигурен – попълват се според указанията за попълване на Декларация 1

 • Осигуровки – предварително са попълнени и не могат да се създават нови. Могат само да се променят старите, ако някои от кодовете е променен, но не е препоръчително да се променя нещо тук.

 • Процент на осигуровки – всяка година трябва да се попълват осигуровките като се посочва какъв процент от заплатата са за сметка на работодателя и какъв за сметка на работника и по кой параграф се начисляват.