Нагоре

3.2.5. Справка „Картон на продукт/материал”#

Справка Картон на продукт/материал се използва за проследяване на движенията на даден продукт – ако искате да получите подробна информация за доставените количества, документите, датите и цените, на които е купуван и аналогично за продадените количества и продажните цени.

Тази справка се намира в Справки >> Картон на продукт/материал. След отварянето на справката, се появява следния прозорец, в който можете да филтрирате по:

В него попълвате:

  • От дата и До дата – периода, в който искате да проследите движението на материала.

  • Продукт – от бутона с трите точки отваряте нова форма със списък на продуктите. В поле Име пишете името на продукта или част от него. Избирате го и натискате бутон Избор. Ако сте сигурни в наименованието на материала, можем и директно в поле Продукт.

  • Склад – от падащия списък избирате склада, за който искате да направите справката.

  • Визуализация – ако ви интересува само количеството, избирате Количествен. За да получите информация за доставните и продажните цени, избирате Стойностен.

Избираме ОК и стартираме справката.

В примера показва, че от този вид тухли сме имали към 1.1.2010 12 000 броя в централен склад, които сме заприходили с документ за начално салдо на склад. След това сме закупили 1 000 бройки от Теракол България ООД и наличността е станала 13 000 бр. на 30.4.2010 сме трансферирали 800 броя от този склад в друг и на 14.5.2010 след инвентаризация вместо 12 200 броя, колкото е трябвало да има, са открити със сто бройки повече.

  • Тип док. – ПСД (приходен складов документ) - документ, с който вкарвате материалите в склада при покупка и РСД (разходен складов документ) – документ, с който изкарвате материали от склада при продажба.

  • Док. дата – датата на документа, с който е заприходен/ изписан материала.

  • Контрагент – името на контрагента, от който е закупен/ продаден материала.

  • Ед. цена – доставната/ продажната цена

  • Приход – количество – колко броя сте вкарали в склада

  • Разход – количество – колко броя сте изкарали от склада