Нагоре

3.3.8. Справка „Печат на амортизационен план” (САП и ДАП)#

Генерацията на справки САП и ДАП става от модул Счетоводство >> Печат на амортизационен план. Във филтъра посочвате дали амортизационния план да бъде Счетоводен или Данъчен.

Съдържанието на самата справка е според българските стандарти.