Нагоре

3.2.7. Справка „Оборотна ведомост на портфейли”#

Справката Оборотна ведомост на портфейли дава синтезирана информация за паричния поток на фирмата за определен период от време. Справката се намира в модул Справки >> Оборотна ведомост на портфейли.

Във филтъра трябва да изберете периода, за който се отнася справката. Можете да посочите и точно определена каса или банкова сметка в поле Портфейл. Ако го оставите празно, ще се визуализират данни за всички сметки и каси.

Справката представя обща информация за паричната наличност в началото и в края на периода, както и за приходите и разходите през периода за всяка една банкова сметка и каса.