Нагоре

3.2.6. Справка „Касова книга”#

Тази справка показва всички операции свързани с плащания по каса и банка за определен период от време. Справката се намира в модул Справки >> Касова книга.

Във филтъра трябва да изберете периода, за който се отнася справката. Можете да посочите и точно определена каса или банкова сметка в поле Портфейл. Ако го оставите празно, ще се визуализират данни за всички сметки и каси.