Нагоре

1.8.3. Автоматичен текст при изпращане на e-mail#

Настройки на шаблона се намират във файл EmailTemplate.txt в папката на Dreem.exe (C:\Program Files\Dreem Enterprise 1.5).

Шаблонът работи със следните променливи:

 • RECIP_NAME

 • RECIP_EMAIL

 • RECIP_CC_NAME

 • RECIP_CC_EMAIL

 • RECIP_BCC_NAME

 • RECIP_BCC_EMAIL

 • MAIL_SUBJECT

 • MAIL_BODY

 • CGOWNER_NAME

 • PERSON_NAME

 • ATTACHMENT_NAME

 • ATTACHMENT_SUFFIX (.PDF по подразбиране)

 • ATTACHMENT_TYPE (1 по подразбиране)

 • TEMP_FILE

Съдържание на примерен EmailTemplate.txt:

MAIL_SUBJECT: Прикрепен {ATTACHMENT_NAME} от {CGOWNER_NAME}

body line 1

body line 2

...

Всяка от променливите може да се употреби в текста във вид {име-на-променлива} и/или инициализира с нова стойност в EmailTemplate.txt като на отделен ред се сложи

име-на-променлива: <стойност>

… където самата <стойност> може да съдържа променливи. Всички останали редове на шаблона са основен текст (email body).

Валидни стойности за ATTACHMENT_TYPE:

 • 1 - PDF (по подразбиране)

 • 2 - XLS

 • 3 - MHT

 • 4 - HTML

 • 5 - RTF

Желателно е ATTACHMENT_SUFFIX да се държи в синхрон с ATTACHMENT_TYPE, например

MAIL_SUBJECT: Електронна фактура {ATTACHMENT_NAME}\!

ATTACHMENT_TYPE: 2

ATTACHMENT_SUFFIX: .XLS

body

...