Нагоре

3.1. Коя справка в какъв случай използваме#

  • Ако искате да проверите наличното количество от даден материал в даден склад и тяхната среднопретеглена цена към днешна дата, използвайте справка Наличност на склад в модул Търговска система.

  • Ако искате да проверите доставните цени на продукт или няколко продукта, използвайте Доставни цени на продукти/ материали в модул Мениджмънт. Използва се най – често, за да проверим на какви цени сме доставяли материали от различните контрагенти или каква е последната доставна цена на даден материал.

  • За подробна информация за определен материал – доставни цени от всички доставчици, закупени и продадени количества и складова наличност към даден момент, използвайте справка Картон на продукт/материал.

  • Ако искате да проверите приходите и разходите, свързани с даден обект и наличността на съответния му склад за определен период от време, използвайте справка Себестойност на разходен център. Чрез тази справка могат да се проверят вложените и оставащите в склада материали, както и свързаните с обекта приходи.