Нагоре

3.3.1. Справки „Синтетична оборотна ведомост” и „Аналитична оборотна ведомост”#

Тези две справки показват оборотите по сметките за определен период от време (началната и крайната дата трябва да са в една и съща година). Разликата между двете справки е, че в аналитичната са показани и оборотите на отделните подсметки. Справката има следните колони:

  • Салдо в началото на годината – началното салдо на сметката за избраната година

  • Оборот до началото на периода – оборота по сметката от първи януари до началната дата на справката

  • Оборот през периода – оборота по сметката за избрания период

  • Салдо в края на периода – салдото в края на периода (от 1.1 до крайната дата)