Нагоре

3.3.3. Справка „Главна книга”#

Главната книга показва оборотите по сметки с кореспондиращите им сметки за определен период от време. Чрез тази справка лесно можете да проверите освен оборота на сметката и с кои сметки си е кореспондирала, какви счетоводни операции сме имали и какви са били движенията по сметките.

Тази справка се намира в Счетоводство >> Главна книга. Във филтъра и можете да изберете точно определена сметка, само за която искаме да направим справка. Във визуализация също имате избор между синтетичния и аналитичния вид на справката. Разликата е, че в аналитичния се визуализират и подсметките.

В самата справка във водеща сметка е основната сметка, а в кореспондираща са сметките, с които сте имали свързани операции през периода.