Нагоре

3.3.6. Справка „Дневник на продажбите”#

Тази справка е аналогична и дава същата информация като Дневник на покупките, но за продажбите. Също като нея системата е настроена при осчетоводяване на фактури за продажба, автоматично да влиза в дневника.

Справката се намира в Счетоводство >> Дневник на продажби.

*Двете справки „Дневник на покупките” и „Дневник на продажбите” са разработени с цел да се изпращат всеки месец в НАП, според изискванията на агенцията.